Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Medilong vof

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Medilong: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Medilong vof gevestigd aan de J. de Grezlaan 21 te Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel over KvK-nummer 20.08.00.53;
b. klant: de natuurlijke persoon die met Medilong een overeenkomst aangaat;
c. product: het longfysiotherapie apparaat dat door Medilong wordt geleverd;
d. website: de website www.medilong.eu die door Medilong wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Medilong en de klant.
2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Medilong vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Indien Medilong niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Medilong in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Elke offerte en aanbieding van Medilong is vrijblijvend.
3.2. Medilong is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, e-mailberichten of op de website.

Artikel 4. Afbeeldingen en overige gegevens
4.1. Alle afbeeldingen, kleuren, gewichten, etc. van het aangeboden product opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de bestelprocedure via de website heeft doorlopen.
5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Medilong de klant via de e-mail een bevestiging dat Medilong de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het ordernummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.
5.3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Prijzen
6.1. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
6.2. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten en exclusief eventuele douanekosten of invoerrechten.
6.3. Medilong heeft het recht haar prijzen en de verzendkosten van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 7. Verzendkosten en levering
7.1. De verzendkosten van het product worden voor het tot stand komen van de overeenkomst duidelijk aan de klant kenbaar gemaakt. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van de locatie waar het product geleverd dient te worden.
7.2. Onverwijld nadat Medilong de betaling van de bestelling heeft ontvangen, wordt het product naar de klant opgestuurd.
7.3. Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat op de klant over op het moment waarop het product aan de klant is bezorgd.
7.4 de klant is verantwoordelijk voor het juist invoeren van het email adres,Medilong gebruikt het door de klant ingevulde emailadres bij de verzending met DHL
7.5. het product wordt naar de voor de klant dichtsbijzijnde DHL shop gestuurd waar het na ontvangen van email van DHL binnen 1 week moet worden opgehaald.Wordt het pakket niet binnen deze periode opgehaald dan gaat het retour naar Medilong en zijn de gemaakte verzendkosten voor de klant

7.6. Het product wordt buiten NL  bezorgd door Postnl(naar het door klant opgegeven adres)en in NL door DHL(naar dichtsbijzijnde DHL shop)
7.7. Eventuele douanekosten en/of invoerrechten zijn voor rekening van de klant.
7.8. De klant is verplicht het geleverde product in ontvangst te nemen.

Artikel 8. Levertijd
8.1. De levertijd is binnen enkele werkdagen. De levertijd vangt aan, nadat Medilong de betaling heeft ontvangen. De vermelde levertijd is niet als een fatale termijn te beschouwen.
8.2. In het geval dat de levertijd wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Medilong ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
8.3. Indien Medilong de bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan neemt Medilong contact op met de klant. In een dergelijk geval wordt met de klant een nieuwe levertijd overeengekomen. Wil de klant geen nieuwe levertijd overeenkomen, dan kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, betaalt Medilong reeds betaalde bedragen terug binnen 30 dagen na de ontbinding.

Artikel 9. Betaling
10.1. De klant kan het via de website bestelde product op de volgende wijzen betalen:
a. door het factuurbedrag vooraf over te maken op het bankrekeningnummer
b. IBAN NL 50 INGB 0680 4544 11 t.n.v. Medilong vof te Breda onder vermelding van het ordernummer;
c. via iDEAL;
d. via PayPal;
e. met een creditcard.

Artikel 10. Klachten
10.1. De klant is verplicht het geleverde product en de verpakking terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan of de verpakking van het product onbeschadigd is.
10.2. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont,dan is Medilong niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
10.3. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:
Medilong vof
J. de Grezlaan 21
4835 GS Breda
Tel: 076-5654151
E-mail: info@medilong.eu

10.4. Klachten over het geleverde product worden niet in behandeling genomen indien:
a. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde product zijn uitgevoerd;
b. de gebruiksaanwijzing niet nauwkeurig is opgevolgd;
c. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
d. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.
f. de schade is veroorzaakt door vernieling,onjuist gebruik of laten vallen van het apparaat

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Medilong kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant.
11.2. Medilong is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
11.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Medilong is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
11.4. Medilong is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Medilong is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals een verkeerd opgegeven bezorgadres.
11.5. Medilong is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product of schade aan het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
11.6. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het product, sluit Medilong iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
11.7. Medilong is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade.
11.8. Indien Medilong aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Medilong beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.9. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Medilong of haar ondergeschikten.

Artikel 12. Overmacht
12.1. Medilong is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Medilong liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; weersinvloeden; stroom- en internetstoring; diefstal; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan Medilong door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Medilong of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Medilong of van de door haar ingeschakelde transporteur het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen of het nemen door de overheid van andere maatregelen wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
12.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Medilong ten gevolge waarvan Medilong haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

Artikel 13. Geheimhouding
13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
13.2. Medilong verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten
14.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Medilong geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
14.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Medilong mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 15. Beveiliging en internet
15.1. Medilong zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1. Elke overeenkomst tussen Medilong en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
16 .2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Medilong zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Medilong is gelegen. De klant heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Medilong schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 17. Retouren

Uit hygienisch oogpunt is het niet mogelijk de gekochte Flutter te retourneren